Has “Fake News” come to financial media?

Jon Lewis